ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดวงใจผูกพัน โอนขวัญวันเกษียณ

วันที่ 7 ตุลาคม 2559
โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์